Business Intelligence

AVANTAZHET

 • Udhezues grafik qe tregon ciklin e dokumentave te nevojshem per t’u regjistruar.
 • Personalizim i pamjes se programit.
 • Aksesim direkt per suport.
 • Fatures se Blerjes e te Shitjes.
 • Kartelen e artikullit dhe te klientit/furnitorit.
 • Qendrat e Kostos
 • Llogarite Kontabel
 • Gjithashtu, programi ju gjeneron nje raport per krahasimin e gjendjeve te llogarive ne kontabilitet krahasuar me buxhetet e vendosura. Ne kete menyre analizoni mbarevajtjen e ndermarrjes tuaj.
 • odoo faturat e juaja jane te fiskalizuara

LEHTESITE PER ADMINISTRIMIN

 • Odoo mund te punojne paralelisht disa perdorues pa krijuar perplasje ne hedhjen e te dhenave dhe marrjen e informacionit.
 • Arkivimi Dixhital mundeson çdo dokument i krijuar ne odoo ose jashte tij te ruhet ne program, duke ju siguruar historikun e te gjithe dokumentacionit te aktiviteti tuaj.
 • Raportet e Shitjes: Regjistri Analitik i Shitjeve, Artikujt me te shitur, Shitjet sipas artikujve, Marzhi i Shitjeve etj.
 • Raportet e Kliente/Furnitoreve: Kartela e Klientit/Furnitorit, Faturime dhe Pagesa, Situacioni i Kliente/Furnitoreve, Maturimi i Klienteve etj.
 • Raportet e Magazines : Gjendja e Magazines, Regjistri Analitik, Kartela e Artikullit, Gjendja e artikujve minimum, Gjendja e magazines ne vlefte etj.
 • Raportet e Arkes/Bankes: Derdhjet/Terheqjet, Arketimet/Pagesat, Permbledhese te Arkes/Bankes.
 • Raportet e Qendrave te Kostos: Analiza e Qendres se Kostos, Realizimi i Buxhetit, Rezultati i Qendrave te Kostos me zera etj.
 • Raportet e Prodhimit: Gjendja e artikujve ne prodhim, Analiza e produktit sipas recepturave, Konsumi i lendeve sipas produkteve etj.
 • Raportet e Kontabilitetit: Ditari i Kontabilitetit, Kartelat e Llogarive, Gjendja e Llogarive Mastro, Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve, Cash Flow
 • Raportet e Marketingut: Shitjet sipas Klienteve, Shitjet sipas Qyteteve, Shitjet sipas Grupeve te Artikujve, Shitjet sipas Muajve (me grafik) etj.
 • Raportet Menaxheriale: Levizjet e Likujditeteve, Te ardhurat, Shpenzimet dhe Fitimi, Klientet Kryesore.

PAKETA ODOO

Eshte vjecare, nuk ka nevoje per instalim.

Eshte Asistence Profesionale 3 Mujore (e perfshire ne çmim).

 • Konfigurimi Fillestar i Programit dhe Ambientit te Punes.
 • Konfigurimi i te Drejtave per Perdoruesit kryesore.

Eshte Asistence Profesionale 3 Mujore.

 • Konfigurimi i plote i Programit dhe Ambientit te Punes.
 • Importimi i te Dhenave Fillestare.
 • Konfigurimi i te Drejtave per çdo Perdorues sipas nivelit te pergjegjesive dhe roleve.
 • Trajnimi i plote i Personelit.
 • Asistence online dhe nepermjet telefonit pergjate 3 Muajve.
 • Konsulence Financiare & Kontabiliteti

Mund te blihen pas periudhes 3 Mujore te Implementimit.

Suport: eshte Kontrata 1 Vjeçare e Sherbimit.

 • Ndihme me Telefon, E-mail apo ne Lidhje te Drejtperdrejte me Kompjuterin tuaj Online.
 • Keshilla Praktike per te kryer Veprime te caktuara ne odoo.
 • Azhornim me te Rejat e Biznesit, Legjislacionit dhe te Software-it.
 • Sherbim Modifikime, dhe Zgjidhje Problemesh.

 

Suport Ekstra:  eshte Kontrata 1 Vjeçare e Sherbimit Ekstra.

 • Gjithe Sherbimet e Support plus:
 • Ndihme e Vazhdueshme per: Regjistrimet e Perditeshme / Rakordime, Sistemime e Mbyllje Mujore/Vjetore.
 • Trajnim i Avancuar i Personelit.
 • Analize e Avancuar e Biznesit dhe Ciklit te Dokumentave.
 • Konsulence Financiare & Kontabiliteti.
 • Sherbim Emergjence.

Dëshironi të dini më shumë për shërbimet?

na kontaktoni tani!